Avís legal – Política de privacitat

1. Dades Identificatives

ESTACIÓ TERMAL DE CALDAS DE BOI S.A. des d’ara BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI, el titular el domini web https://www.caldesdeboi.com/con domicili a aquests efectes en C / AFORES S / N, CP25528, CALDES DE BOÍ, LLEIDA, número de CIF: A25011610, i correu electrònic de contacte: INFO@CALDESDEBOI.COM

2. Protecció de Dades

BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , i el RGPD , vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars de l’tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat de l’fitxer creat, la direcció de l’responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets, la finalitat d’el tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

3. Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.
Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat de l’servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades.
Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta expressament que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals sensibles (salut, ideologia, …) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https: //, …), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

5. Menors d’edat

Els menors de 14 anys no hauran de cedir les seves dades personals a BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI, sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.
Amb la publicació de l’RGPD, es preveu la determinació de l’edat per consentir la cessió de dades personals entre els 16 i 13 anys, qüestió que en l’actualitat s’hagi per definir.
En cas que BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI detecti usuaris a la web que poguessin ser menors de 14 anys , es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

6. Exercici de drets

En tot moment l’usuari web podrà modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercir els seus drets previstos a la normativa, mitjançant una comunicació escrita dirigida a BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI, a l’adreça postal de DIRECCIÓ, o via email dirigit a INFO@CALDESDEBOI.COM. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu DNI, passaport o similar.

ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades.
SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades.
RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incompletes.
PORTABILITAT: Rebre de BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI les dades personals que li incumbeixin i a transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament.
OPOSICIÓ: Oposar-se a que dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic, o d’interès legítim per al responsable.
LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtenir de l’responsable de l’tractament la limitació de l’tractament de les dades.
També, pot fer servir els models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’AEPD.
I, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot exercir el seu dret de cancel·lació i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de a través del enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI.

7. Activitat de tractament i finalitat

BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI recull la informació de cada client / proveïdor / etc. per a la prestació del nostre servei de Estació termal Categories de dades a les quals es té accés: Dades identificatives, dades de salut i dades bancàries Cessions de dades de l’responsable de tractament:
BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI informa als usuaris del web que les seves dades personals no seran cedits a terceres persones o organitzacions excepte quan la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació de l’ servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats de l’tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a l’tercer quan BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI disposi de l ‘ consentiment exprés de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat de l’tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI prohibeix expressament a l’usuari del web compartir, facilitar o cedir dades de tercers, que pogués obtenir de l’contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquesta web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari les dades del pretén cedir.

Recordem als usuaris del web que DADES també engloba arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegit per la normativa (Article 5.1 de el Reglament de desenvolupament de la LOPD). Per tant, ningú podrà utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.

8. Legislació aplicable

La política de privacitat de BALNEARI ESTACIÓ DE CALDES DE BOI es regeix per les següents normes:
• El Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades;
• La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
• La Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.